bootstrap template

Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne 

1. Dane osobowe oznaczają informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej, obejmujące m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel etc. Ochrona danych jest realizowana zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO.

2. Właścicielem strony www.cybergeniusz.pl (dalej strona www) i jednocześnie administratorem danych jest CYBERGENIUSZ – Fundacja Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, ul. L. Zamenhofa 26/5 65-186 Zielona Góra, NIP: 9731035207, REGON: 366267834, KRS: 0000657193 zwanym dalej „Administratorem”.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony www będą przetwarzane samodzielnie przez Administratora lub za pomocą podmiotów działających w oparciu o pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z Administratorem (Podmiot przetwarzający).

4. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”.


II. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Użytkownik przekazuje swoje dane Administratorowi przy pomocy formularzy dostępnych na stronie www w przypadku:

– Wysłania wiadomości.

2. Przekazanie danych następuje po uprzednim wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne w celu nawiązaniu kontaktu drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe przetwarzane są:

– w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli wypełniłeś formularz.

5. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią Rozporządzenia RODO w zależności od celu:

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– gdy Administrator ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.a.


III. Prawa użytkowników oraz administratora

1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),

– dostępu do danych (art. 15 RODO),

– sprostowania danych (art. 16 RODO),

– usunięcia danych („bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)

– ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

– przenoszenia danych (art. 20 RODO),

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie fundacji – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

– zleceniobiorcom i/lub pracownikom fundacji - przekazywane dane niezbędne do prawidłowego wykonania pracy.

– pracownikom uprawnionych i upoważnionych instytucji państwowych.

6. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Nie będą także przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

7. Administrator ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

8. Administrator przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne, aby zrealizować cele, dla których te dane zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną.

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@cybergeniusz.pl


IV. Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz fundacji Cybergeniusz w celu optymalizacji działań.

6. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyrazisz na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Mobirise

© Copyright 2019 Cybergeniusz.pl - All Rights Reserved

Mobirise