build a site

Regulamin serwisu internetowego fundacji CYBERGENIUSZ


§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi http://cybergeniusz.pl/ lub ich rozwinięciami.

2. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym http://cybergeniusz.pl/regulamin.pdf w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

3. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie, o ile postanowienia  Załączników do Regulaminu nie stanowią inaczej. 

5. Postanowienia Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, będących jego integralnymi częściami, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

6. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć pod tym pojęciem Regulamin wraz z Załącznikami (jeśli dotyczy).


§ 2. Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1) Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest CYBERGENIUSZ – Fundacja Rozwoju Umiejętności Cyfrowych z siedzibą przy ul. L. Zamenhofa 26/5, 65-186 Zielona Góra wpisaną do KRS pod numerem 0000657193, REGON: 366267834, NIP: 9731035207;

2) Dane - wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników w Serwisie w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób;

3) Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

4) Materiały - wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

5) Partner - podmiot inny niż Administrator lub Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej z Administratorem może za pośrednictwem Serwisu lub poza nim oferować Użytkownikom swoje usługi, które nie są świadczone przez Administratora;

6) Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje zasad zbierania, przechowywania, przetrwania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika;

7) Regulamin - niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Serwisu, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8) Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod adresem domenowm http://cybergeniusz.pl lub jego rozwinięciami, poprzez który Administrator świadczy Usługi na zasadach określonych Regulaminem;

9) Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi w Serwisu zgodnie z Regulaminem i Załącznikami do Regulaminu;

10) Usługi – świadczone przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie ;

11) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu; pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik, która zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie dokonała Rejestracji;


§ 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowy dotyczące Usług zawierane są przez Użytkownika z Administratorem Serwisu na warunkach przewidzianych Regulaminem.

2. W sytuacji, gdy zasady świadczenia Usługi zostały uregulowane w Załączniku do Regulaminu, Użytkownik jest związany postanowieniami tego Załącznika od chwili rozpoczęcia korzystania z danej Usługi.

3. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi.

4. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.

5. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej w ust. 6 - 7.

6. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług.

7. Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:

a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi,

b. przesłanie oświadczenia na piśmie, lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora lub BOK,

8. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem są Usługi za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi j będącej przedmiotem Umowy.

9. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w ust. 8, jest składane przez jego opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.

10. Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych Umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 4. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.

3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@cybergeniusz.pl.

4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na Usługę nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku,  gdy za jego zgodą Administrator rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. 

5. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy na Usługę zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 5. Warunki ogólne świadczenia Usług

1. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i nie służących działalności zarobkowej.

2. Poniższe Dane, w tym Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, nie będą udostępnianie pozostałym Użytkownikom i innym osobom:

a. adres poczty elektronicznej

b. numer telefonu

c. imię i nazwisko

3. Administrator nie gwarantuje ciągłości, ani jakości funkcjonowania Serwisu lub Usług.

4. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej i promocyjnej Fundacji.

5. Administrator nie świadczy usług oferowanych przez Partnerów, wobec czego Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem nie obejmuje takich usług.

6. Usługi oferowane przez Partnerów są przez nich świadczone i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy świadczą swoje usługi w Serwise przed przystąpieniem do korzystania z nich.


§ 6. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do innych celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z Regulaminem i/lub Załącznikiem do Regulaminu, lub naruszających prawa innych osób.

2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Administrator uznaje za niedopuszczalne:

1) rozpowszechnianie treści pornograficznych;

2) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

3) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

4) wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;

5) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

6) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

7) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;

8) jakiekolwiek Materiały lub Dane udostępniane w Serwisie, naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne jakichkolwiek osób trzecich.

3. Użytkownik jest uprawniony do ściągania lub drukowania zawartości Serwisu jedynie dla celów prywatnych. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana ani wykorzystywana w  jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania lub redystrybuowania zawartości Serwisu, ani reprodukowania, linkowania, ramkowania lub głębokiego linkowania do tej zawartości na żadnej inne stronie internetowej bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. 

4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu obejmującym:

1) Zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu;

2) Rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Danych Użytkownika z Serwisu.

5. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem. 

6. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

7. Administrator odblokuje zablokowane Usługi, jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia  Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta lub Usługi ze względu na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 2, będzie nieodwracalna.


§ 7. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.

2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.

3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.

4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Danych, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie baz danych.


§ 8. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

2. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu lub Załączników do Regulaminu. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej zawarto z nimi Umowę. Zostaną także udostępnione w Serwisie wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu.


§ 9. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się  nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. 

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika zawiera Polityka Prywatności.

Mobirise

© Copyright 2019 Cybergeniusz.pl - All Rights Reserved

Mobirise